Thursday, June 8, 2017

NOTA KECIL AYAH (8)
_____________________________________________________________

20
INI NAMA SEGALA QURA' TUJUH
1 NAFIK BIN ABDUL RAHMAN IA MEMBACA
QURAN ATAS TUJUH PULUH DARIPADA
TABIEN. IA DARIPADA NEGERI ISBAHAN (ISFAHAN)
IA BERANAK PADA TAHUN TUJUH PULUH
DARIPADA HIJRAH WAFAT PADA 169 HIJRAH
DAN BUKTI DUA RAWI QALUN DAN WARASH
WAFAT IA PADA NEGERI MADINAH PADA 220 HIJRAH
BERANAK IA PADA 120 HIJRAH.


HAJI MANAF BIN
KADIR. KG BETONG JENERI
JENIANG KEDAH

* tulisan hitam tanda bagi kalimah yang tidak jelas, tidak pasti.
________________________________________________________________

Ulasan:

Nombor 20 yang dicatatkan Ayah tidak dapat ditelahi maksud sebenar. Mungkin ia sekadar nombor dan tulisan sahaja. Namun tidak ada manusia yang melakukan sesuatu itu tanpa ada motifnya, betul begitu? Elok diperhatikan bentuk dan cara tulisan Ayah, herotan pada nombor 2 begitu ketara. Itu gaya tulisannya.

Ayah bercadang untuk menulis semua tujuh orang qurra yang terkenal, namun ia tidak dapat dihabiskan. Hanya seorang qurra dicatatkan di sini iaitu Nafik bin Abdul Rahman.

Ahli qurra tujuh seperti yang sempat saya layari, seperti berikut;

Tujuh Imam Qira’at
Ketujuh orang imam yang terkenal sebagai ahli qira’at di seluruh dunia ialah Abu Amr, Nafi’, Ashim, Hamzah, Al-Kisa’i, Ibnu Amir, dan Ibnu Katsir.
Pemilihan qurra’ yang tujuh itu dilakukan oleh para ulama pada abad ketiga Hijriah. Pada permulaan abad kedua umat Islam di beberapa tempat memilih imam-imam qira’at mereka, yaitu:
1. Abu ‘Amr bin A’la ( Zabban bin”A’la bin Ammar al Mazani al Basri ) di Bashrah.
2. Nafi’ al Madani ( Abu Ruwaih Nafi’ bin Abdurrahman ) di Madinah.
3. ‘Asim al Kufi ( ‘Asim bin Aun Najud ) di Kufah.
4. Hamzah Al Kufi ( Hamzah bin Habib bin Imarah Az Zayyat Al Fardli At Tamimi. Kunyahnya Abu Imarah) di Kufah.
5. Al Kisa’i al Kufi ( ‘Ali bin Hamzah kunyahnya Abu Hasan ).
6. Ibnu Amir asy Syami (Abdullah bin ‘Amir Al Yahshabi) di Syam.
7. Ibnu Katsir ( Abdulah bin Kasir Al Maliki) di Makkah.
Menurut Abu Bakar Ibnul Arabi, penentuan ketujuh orang qari’ ini tidak dimaksudkan bahwa qira’at yang boleh dibaca itu hanya terbatas tujuh sehingga qira’at yang lainnya tidak boleh dipakai, seperti qira’at Abu Ja’far, Syaibah, Al-A’masy dan lain-lain, karena para qari’ ini pun kedudukannya sama dengan yang tujuh atau bahkan lebih tinggi. Pendapat semacam ini juga dikatakan oleh banyak ahli qira’at lainnya.  http://www.alislamu.com/4915/qiraat-dan-qurra/8 Jun 2017
........
Haji Manaf bin Kadir adalah kawan Ayah yang berasal dari Kampung Betong, Jeniang. Mungkin juga dia adalah saudara mara kepada pelajar Pondok yang berasal dari Kampung Betong yang mendiami di pondok. 
Kita perhatikan bentuk tulisan rumi dan jawi yang Ayah tulis. Huruf K ternyata unik dan tersendiri. Perkataan KEDAH, masih ada huruf E teleng (E bersimbul di atas) yang biasa menjadi tulisan rumi pada zaman ini. 

No comments: